Trong 6 tháng cuối năm, CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) dự báo doanh thu ước đạt 2,758 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính đạt 416 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 390 tỷ đồng.

So sánh với thực tế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 82%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tăng 361% nhờ ảnh hưởng của hai mùa vụ lớn Trung Thu và Tết, cũng như đặc thù của ngành là doanh thu và lợi nhuận chủ yếu tập trung vào 6 tháng cuối năm.

 Về dự báo kết quả cả năm 2011, KDC ước doanh thu đạt 4,271 tỷ đồng, thực hiện được 102% kế hoạch, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính đạt 506 tỷ đồng, tăng trưởng 45% và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Được biết, tính đến ngày 30/06/2011, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 1,513 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính đạt 90 tỷ đồng, tăng trưởng 70%.

Theo VietStock.vn