Ngày 08/05, Công ty Vinabico tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2008.

Tại đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2008 (với doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng) và kế hoạch kinh doanh năm 2009 (doanh thu đạt 84 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,3 tỷ đồng). 

Hội đồng quản trị mới gồm:

  1. Ông Nguyễn Xuân Luân     – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
  2. Ông Bùi Thanh Tùng     – Thành viên hội đồng quản trị   
  3. Ông Mai Xuân Trầm     – Thành viên hội đồng quản trị   
  4. Ông Nguyễn Minh Hùng – Thành viên hội đồng quản trị   
  5. Ông Đỗ Hoàng Trang     – Thành viên hội đồng quản trị.