Nhà sáng lập
 • TRẦN KIM THÀNH
  Ông TRẦN KIM THÀNH
  Thành viên sáng lập
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn
 • VƯƠNG BỬU LINH
  VƯƠNG BỬU LINH
  Đồng sáng lập
  Thành viên HĐQT
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • VƯƠNG NGỌC XIỀM
  VƯƠNG NGỌC XIỀM
  Đồng sáng lập
  Thành viên HĐQT
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • TRẦN LỆ NGUYÊN
  Ông TRẦN LỆ NGUYÊN
  Đồng sáng lập
  Phó chủ tịch HĐQT
  TGĐ Điều hành Tập đoàn
 • WANG CHING HUA
  Ông WANG CHING HUA
  Phó TGĐ Tập đoàn