Công ty Kinh Đô chính thức kích hoạt hoạt động kinh doanh theo thể chế hóa tổ chức vận hành (institutionalization) để tối ưu hóa, đồng bộ hóa và minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh, đầu tư sao cho cả tổ chức đạt được chiến lược tăng trưởng (growth) một cách nhanh nhất (fast), bền vững nhất (sustainable) và hiệu quả nhất (efficient).

 

Xây dựng Ngôi nhà Kinh Đô chính là tạo dựng một Best Company có khả năng tạo nên sự khác biệt không dễ lặp lại

 

Nhìn về lâu dài, Kinh Đô có đội ngũ quản trị cấp cao và cấp trung được tập hợp từ nội tại và bên ngoài đã và sẽ tiếp tục tạo nên một sức mạnh ưu việt với khả năng hiểu thấu đáo về thị trường và người tiêu dùng (insights) cũng như có kinh nghiệm trong những thao tác ngoài thị trường (Execution).

Tất cả những kinh nghiệm này kết hợp với các hệ thống thông tin thị trường được tập hợp để hiện thực hóa được chiến lược. Kết quả chính là tạo dựng được một Best Company có khả năng tạo nên sự khác biệt không dễ lặp lại.

 

Trong năm 2011, với tư thế đã sẵn sàng, Công ty sẽ triển khai tiếp phần mềm cho Demand Planning và S&OP. Quan trọng hơn, công ty đã thiết kế xong và sẽ triển khai hệ thống quản chế (corporate governance), nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ (internal control) cho toàn bộ tổ chức với mục đích bảo vệ quyền lợi cổ đông thông qua các quy trình, quy chế, hệ thống kiểm soát hoạt động và thông tin, chế độ phân quyền và trách nhiệm để từ đó mọi người tuân thủ thực hiện công việc theo đúng cách phải làm, đồng thời triển khai một số dự án trọng điểm để tạo tăng trưởng nhanh và khác biệt không chỉ cho năm 2011 và những năm sau đó. Đây chính là điểm nhấn của năm 2011.

Với nền móng đã có, Kinh Đô sẽ tiếp tục:

Các hoạt động trong năm 2011 sẽ hết sức quan trọng trong công cuộc tạo nên năng lực cạnh tranh lâu dài cho Kinh Đô để trở thành một Better Company

 

Năm 2010, Công ty đã thiết kế lộ trình xây dựng ngôi nhà Kinh Đô (nền móng, trụ cột và mái nhà vững chắc) – đồng thời đã đưa vào vận hành quy chế và quy trình Annual Planning, Demand Planning, S&OP và Go to market theo mô hình SBU. Công ty cũng đã triển khai hệ thống Business Intelligence của phần mềm quản trị SAP để giúp cho cấp quản trị có thông tin nhanh và chính xác để ra quyết định đúng đắn. Ngoài ra, công ty cũng đã triển khai thành công hệ thống KPI và HR để đo lường hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.

Các hoạt động này đã tạo nền tảng quan trọng để công ty dễ dàng hơn trong việc triển khai tiếp một số hoạt động trong năm 2011 trong công cuộc thể chế hóa toàn tổ chức. Quan trọng nhất là việc công ty đã thu hút được một số nhân sự cấp cao và cấp trung cùng với nhân sự đang có để tạo ra những đột phá mới trong những năm tới. Các hoạt động trên tạo nền tảng để Kinh Đô trở thành một Good Company với khả năng phát triển vững bền.