Ban điều hành
 • TRẦN LỆ NGUYÊN
  Ông TRẦN LỆ NGUYÊN
  Đồng sáng lập
  Phó Chủ tịch HĐQT
  TGĐ Điều hành Tập đoàn
 • VƯƠNG NGỌC XIỀM
  VƯƠNG NGỌC XIỀM
  Đồng sáng lập
  Thành viên HĐQT
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • VƯƠNG BỬU LINH
  VƯƠNG BỬU LINH
  Đồng sáng lập
  Thành viên HĐQT
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • WANG CHING HUA
  Ông WANG CHING HUA
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU
  NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU
  TV HĐQT & P.TGĐ Tập đoàn
  TGĐ Vocarimex
  Chủ tịch HĐTV KIDO Nhà Bè
 • TRẦN QUỐC NGUYÊN
  Ông TRẦN QUỐC NGUYÊN
  Thành viên HĐQT
  Phó TGĐ Tập đoàn
  TGĐ Điều hành Thọ Phát
 • BÙI THANH TÙNG
  Ông BÙI THANH TÙNG
  Phó TGĐ Tập đoàn
  TGĐ CTCP DTV Tường An
  TGĐ Cty TNHH KIDO Nhà Bè
  Phó TGĐ Vocarimex
 • MAI XUÂN TRẦM
  Ông MAI XUÂN TRẦM
  Phó TGĐ Tập đoàn
  TGĐ Điều hành CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO
 • TRẦN TIẾN HOÀNG
  Ông TRẦN TIẾN HOÀNG
  Phó TGĐ Tập đoàn
 • MÃ THANH DANH
  Ông MÃ THANH DANH
  Phó TGĐ Tập đoàn