KDC Ngày 20/11/2009 công ty Cổ phần Kinh Đô triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2009. Đại hội cổ đông thống nhất chỉ tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi kế hoạch 2009 với con số 530 tỷ đồng. Đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỉ lệ 10:4 và tạm ứng cổ tức tỷ lệ 24% bằng tiền mặt.

Trong đó doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 1.079 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 454,630 tỷ đồng. Trong Quý III/2009, với hoạt động kinh doanh mùa vụ trung thu thành công đã đưa doanh thu thuần của Kinh Đô đạt 546,328 tỷ đồng; tăng 8% so với quý 2. Tổng lợi nhuận trước thuế quý III của KDC đạt 398,157 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 348,208 tỷ đồng, tăng 320% so với quý 2 và tăng 385% so với cùng kỳ 2008.

NKD Cũng như KDC, ngày 21/10/2009, Kinh Đô Miền Bắc đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10:2; chi trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% và điều chỉnh tăng chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo Anh Trần Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty cho biết: do tình hình kinh doanh thuận lợi, HĐQT công ty Kinh Đô Miền Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho năm 2009 từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

 Anh Trần Quốc Việt Tổng Giám Đốc Kinh Đô miền Bắc

Theo đó, trong quý 3, doanh thu và lợi nhuận của CTCP Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc tăng mạnh so với quý trước với 229,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 62% so với quý II và bằng 84% so với tổng doanh thu của 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận gộp của quý III đạt 85,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 43,8 tỷ đồng, tăng 78% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 60,7 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước .

Kết quả kinh doanh khả quan trên đã khẳng định sự chung tay đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên trong việc đưa sản xuất kinh doanh của công ty Kinh Đô và Kinh Đô Miền Bắc thành công vượt kế hoạch. Để động viên và khuyến khích tinh thần cho tập thể cán bộ công nhân viên cũng như tạo sự gắn bó lâu dài với công ty, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông đã thống nhất thông qua việc chào bán cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV với số cổ phiếu dự kiến phát hành với giá ưu đãi là 20.000đ/cổ phiếu đối với KDC và 15.000đ/cổ phiếu đối với NKD. Dự kiến thời gian thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Toàn bộ cổ phiếu phát hành cho CBCNV là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.