Ngày 16/05/2009, Công ty CP Ki Do đã tổ chức Đại hội Cổ Đông năm 2008. Năm 2008, Ki Do đã nỗ lực vượt khó khăn chung của thị trường và tình hình kinh tế để đạt kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu đạt hơn 227 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2007; lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt hơn 18 tỷ đồng.  

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2009 Ki Do dự kiến đạt 265 tỷ đồng doanh thu (tăng 16,7% so với năm 2008), lợi nhuận trước thuế đạt 20,1 tỷ đồng. Năm 2009, Ki Do sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 18% bằng tiền mặt.   Đại hội thống nhất bầu HĐQT mới gồm:

  1.  Ông Trần Kim Thành     - Chủ tịch Hội đồng quản trị   
  2. Bà Vương Bửu Linh     - Thành viên Hội đồng quản trị   
  3. Bà Vương Ngọc Xiềm     - Thành viên Hội đồng quản trị   
  4. Ông Trần Quốc Nguyên     - Thành viên Hội đồng quản trị   
  5. Ông Lương Quang Hiển     - Thành viên Hội đồng quản trị