Tập đoàn KIDO (KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 42,6% kế hoạch năm. Trong đó: doanh thu thuần ngành dầu ăn tăng 36%, chiếm tỷ trọng 83% tổng doanh thu và ngành hàng thực phẩm tăng 22%, chiếm 17% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 953 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lãi gộp ngành dầu ăn tăng 24,5% và ngành hàng thực phẩm tăng 16,7%.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, thực hiện 42,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, KIDO Foods (KDF) sau khi sáp nhập vào Tập đoàn, đã thúc đẩy doanh thu thuần của KDC riêng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.451 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế tăng từ âm 7,8 tỷ đồng lên dương 237 tỷ đồng.

Chi tiết từng đơn vị thành viên của KDC, gồm:

+ Dầu Thực Vật Tường An (TAC): doanh thu thuần 6 tháng đạt 2.987 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 56,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp đạt 255 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 45,7% kế hoạch năm.

+ Vocarimex (VOC): Doanh thu thuần trong kỳ đạt 743 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước do không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ các công ty con. Nhờ theo dõi chặt chẽ giá nguyên liệu dầu, lợi nhuận gộp tăng 20% lên 40 tỷ đồng.

+ KIDO Nhà Bè: Doanh thu thuần 6 tháng đạt 829 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận gộp đạt 31,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5,8 tỷ đồng. Theo định hướng chung của Tập đoàn, KDNB đã hoàn tất giai đoạn chuyển đổi để phát huy tối đa tiềm lực hiện tại.