Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của KDC đạt 51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,3% và 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong quý đầu năm, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Kinh Đô (mã KDC) đạt 792,9 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp đạt 283,8 tỷ đồng, giảm 7%.

Trong quý này, chi phí tài chính của công ty là 6,8 tỷ đồng, giảm 58,2% trong đó chi phí lãi vay giảm 33,9%. Chi phí tài chính giảm mạnh một phần do trong quý này, công ty không trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong khi cùng kỳ năm trước, khoản trích lập này lên đến 6,1 tỷ đồng.

Kinh Đô cũng lãi thêm 856 triệu đồng từ các hoạt động khác trong khi cùng kỳ 2013, công ty lỗ hơn 3,3 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của KDC đạt 51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,3% và 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận cho cổ đông của công ty mẹ là 32,6 tỷ đồng, giảm 2,9%.

Theo giải trình của KDC, tết năm 2014 rơi vào đầu tháng 1, sớm hơn năm ngoái nên một phần doanh thu Tết đã được ghi nhận trong quý IV/2013 dẫn đến việc doanh thu giảm nhẹ trong quý này.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 37,9% xuống 35,8% do đóng góp của các sản phẩm Tết có biên lợi nhuận cao thấp hơn năm trước và chi phí lương cơ bản va giá đầu vào bao bì sản phẩm tăng lên.

Theo bảng cân đối kế toán, tiền và các khoản tương đương tiền của KDC tính đến 31/3/2014 là 2.381 tỷ đồng, tăng 21,6% so với con số đầu kỳ.

Hàng tồn kho đến cuối quý này còn 265,7 tỷ đồng, giảm 12,5% trong vòng 3 tháng. 

Theo bizlive.vn