CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) vừa cho biết, quý IV biên lợi nhuận gộp tăng, chi phí lãi vay giảm, hiệu quả hoạt động tốt nên dù cho doanh thu thuần giảm 11%, lợi nhuận gộp giảm 1,3%, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 143,6% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

Quý IV doanh thu thuần đạt 1.076 tỷ đông, lợi nhuận gộp đạt 446,6 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động đạt 108 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm doanh thu thuần đạt 4.293,7 tỷ đồng, tăng 1,1%; lợi nhuận gộp đạt 1.879,5 tỷ đồng, tăng 12,3%; lợi nhuận hoạt động đạt 528 tỷ đồng, tăng 53,2% so với năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 108 tỷ đồng, tăng 143,6%; luỹ kế cả năm đạt 515,4 tỷ đồng, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế Quý IV đạt 86,9 tỷ đồng, cả năm đạt 398 tỷ đồng. Được biết dự kiến trong tháng 2 KDC sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2012 tỷ lệ 20% bằng tiền.

KDC cũng cho biết, năm 2013, KDC dự kiến doanh số 5.500 tỷ đồng, cả 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

KDC dự kiến sẽ hoàn thành việc sáp nhập Vinabico vào KDC trong tháng 3/2013. 

Theo CafeF