Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát hiện, đào tạo nhân sự phục vụ cho nhu cầu phát triển của tập đoàn và đối phó với tình trạng cạnh tranh nhân sự cùng ngành nghề trong giai đoạn mới, ngày 15/7/2009, Kinh Đô quyết định thành lập trung tâm đào tạo để bồi dưỡng và bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tập đoàn.

Kinh Đô Training Center sẽ phối hợp cùng các đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, tìm kiếm, phát hiện những nhân sự có tố chất phù hợp để tham gia các khóa đào tạo huấn luyện nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Kinh Do Training Center còn tham gia đào tạo nhằm hỗ trợ các hoạt động huấn luyện tại chỗ, quản trị nhân tài, cũng như đào tạo hội nhập bước đầu cho những nhân sự mới vào công ty...

Ngoài ra các chương trình phát triển nhân sự hạt giống, nhân sự tiềm năng, phát triển mô hình quản lý tri thức, xây dựng tổ chức học tập... cũng được xây dựng và áp dụng.

Theo chủ trương của Ban Tổng Giám Đốc, trong thời gian tới việc đề bạt, bổ nhiệm nhân sự, việc xét tăng lương định kỳ … phải dựa trên đánh giá năng lực. Và một trong các cơ sở để đánh giá năng lực là học viên phải tham dự và hoàn tất các khóa đào tạo về quản trị, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ tại trung tâm đào tạo.